Unix 驱动程序

Linux x86_64/AMD64/EM64T
最新的产品分支版本: 550.54.14
最新的新功能分支版本: 530.41.03
Latest Beta Version: 555.42.02
传统GPU超级新版本(470.xx 系列): 470.239.06
传统GPU超级新版本(390.xx 系列): 390.157
传统GPU超级新版本(340.xx 系列): 340.108
传统GPU超级新版本(304.xx 系列): 304.137
传统GPU超级新版本(71.86.xx 系列): 71.86.15
传统GPU超级新版本(96.43.xx 系列): 96.43.23
传统GPU超级新版本 (173.14.xx 系列): 173.14.39
压缩文件

Linux x86/IA32
传统GPU超级新版本(390.xx 系列): 390.157
传统GPU超级新版本(340.xx 系列): 340.108
传统GPU超级新版本(304.xx 系列): 304.137
传统GPU超级新版本(71.86.xx 系列): 71.86.15
传统GPU超级新版本(96.43.xx 系列): 96.43.23
传统GPU超级新版本 (173.14.xx series): 173.14.39
压缩文件

Linux aarch64
最新的产品分支版本: 550.54.14
最新的新功能分支版本: 530.41.03
Latest Beta Version: 555.42.02
传统GPU超级新版本(470.xx 系列): 470.239.06
压缩文件

Linux 32-bit ARM
传统GPU超级新版本(390.xx 系列): 390.157
压缩文件

FreeBSD x86
传统GPU超级新版本(390.xx 系列): 390.157
传统GPU超级新版本(340.xx 系列): 340.108
传统GPU超级新版本(304.xx 系列): 304.137
传统GPU超级新版本(71.86.xx 系列): 71.86.15
传统GPU超级新版本(96.43.xx 系列): 96.43.23
传统GPU超级新版本 (173.14.xx 系列): 173.14.39
压缩文件

FreeBSD x64
最新的产品分支版本: 550.54.14
最新的新功能分支版本: 530.41.03
Latest Beta Version: 555.42.02
传统GPU超级新版本(470.xx 系列): 470.239.06
传统GPU超级新版本(390.xx 系列): 390.157
传统GPU超级新版本(340.xx 系列): 340.108
传统GPU超级新版本(304.xx 系列): 304.137
压缩文件

Solaris x64/x86
最新的产品分支版本: 550.54.14
最新的新功能分支版本: 530.41.03
Latest Beta Version: 555.42.02
传统GPU超级新版本(470.xx 系列): 470.239.06
传统GPU超级新版本(390.xx 系列): 390.157
传统GPU超级新版本(340.xx 系列): 340.108
传统GPU超级新版本(304.xx 系列): 304.137
传统GPU超级新版本 (96.43.xx 系列): 96.43.23
传统GPU超级新版本 (173.14.xx 系列): 173.14.39
压缩文件

NVIDIA nForce 驱动程序
标准Linux内核和领先Linux发行版均包含面向NVIDIA nForce硬件的开放源码驱动程序。本网页 介绍了关于开放源码驱动程序以及面向版本较早的Linux发行版(包括32位和64位Linux操作系统)的驱动程序光盘的信息。