TESLA

为什么选择 TESLA?
相信全球更为先进的数据中心 GPU
为什么选择 TESLA?- 相信全球更为先进的数据中心 GPU

如需帮助

请给我们发送电子邮件,邮件地址为: tesla@nsc-nvidia.com
电话联系我们,电话号码为: 1-877-NVIDIA1 (1-877-684-3421) 仅限北美
工作时间: 上午 6 点到下午 5 点 (太平洋时间),周一至周五,节假日除外

如需了解当地的 NVIDIA® Tesla 合作伙伴,请给我们发送电子邮件,邮件地址为 tesla_sales@nvidia.com.
 
OEM 合作伙伴

Dell

HP

Huawei

Inspur

Leadtek

Lenovo

Sugon

 


Elite 精英级别合作伙伴
<有效期2016.02.01-2016.07.31>
获得英伟达认证的销售专家有: 获得英伟达认证的技术专家有:

苏州超集

查看 +

Blue Yu, Hank Xu, Peace Huang, Leio Wang, Alan Jiang, Mily Zhang, Orange Cheng, Mary Ma, Kavin Yang, Laura Gu, Key Meng, Pucca Li, June Zhang, Eden Zhang, Walk Zhou, Stephen Cang, Nick Fang, Tony Zhong, Ella Huang, Melody Li, Carl Chen, Rocky Cheng, Tomas Shen

查看 +

Nick Fang, Tony Zhong, Ella Huang, Melody Li, Carl Chen, Rocky Cheng, Tomas Shen, Walter Li

容天汇海

查看 +

Dan Zhao, Zhi-Qian Ma, Jia-Xing Peng, Ning Zhang

查看 +

Xing Hui, Ning Zhang, Jia-Xing Peng

思腾合力

查看 +

Wang Bo, Yu Zhang, Rong-bin Zhang, Yan-Xia Mao, Shou-Zheng Wang, Wen Zhao, Wei Wen, Li-Hui Liu, Zhi-Gang Pang, Rui-Lin Guo, Zhao Shui

查看 +

Wang Bo, Zhao Shui

最佳销售专家和技术专家
2016年3月 最佳销售专家是:苏州AMAX公司 Bill Xu,技术专家是:Rocky Cheng
2016年2月 最佳销售专家和技术专家是:南京九辅 吴德新
 
TESLA GPU 的出厂安装选项*
筛选条件:
地区
经销商类型
系统类型
GPU 插槽最大数量
Tesla GPU
 
 
*请联系我们的合作伙伴获得最新资讯
 
 
&nbsp;