TESLA

为什么选择 TESLA?
相信全球更为先进的数据中心 GPU
为什么选择 TESLA?- 相信全球更为先进的数据中心 GPU

如需帮助

请给我们发送电子邮件,邮件地址为: tesla@nsc-nvidia.com
电话联系我们,电话号码为: 1-877-NVIDIA1 (1-877-684-3421) 仅限北美
工作时间: 上午 6 点到下午 5 点 (太平洋时间),周一至周五,节假日除外

如需了解当地的 NVIDIA® Tesla 合作伙伴,请给我们发送电子邮件,邮件地址为 tesla_sales@nvidia.com.
 
OEM 合作伙伴

Dell

HP

Huawei

Inspur

Leadtek

Lenovo

Sugon

 


Elite 精英级别合作伙伴
<有效期至 2018年1月31日>
获得英伟达认证的销售专家有: 获得英伟达认证的技术专家有:

宝德科技

查看 [+]

曾瑜,陈昌桥,陈虹萌,崔翠翠,高宏飞,何辉,黄文杰,匡政军,李根前,李世伟,李维,刘卫珍,刘尉峥,刘艳琼,卢镇明,罗荣珍,吕书甫,汪浩然,吴会鹏,肖正刚,徐视晗,杨琼璇,詹军,张丽,赵炳瑜,赵玉龙
查看 [+]

陈昌桥,付玉普,高宏飞,黄锐,黄文杰,匡正军,汪浩然,肖正刚,余振坤,袁志远

容天汇海

查看 [+]

张宁 (Ning Zhang), 马志谦 (Zhiqian Ma), 赵丹 (Dan Zhao), 王达其 (Ducky Wang), 成坤(Kun Cheng), 卢威(Wei Lu), 胡亚迪(Yadi Hu), 贾兴鹏(Xingpeng Jia), 严兆峰(Zhaofeng Yan)

查看 [+]

张宁 (Ning Zhang), 马志谦 (Zhiqian Ma), 贾兴鹏 (Xingpeng Jia), 邢辉 (Hui Xing), 胡亚迪 (Yadi Hu), 赵丹 (Dan Zhao) ,王达其 (Ducky Wang)

思腾合力

查看 [+]

郭瑞林 (Ruilin Guo), 赵文 (Wen Zhao), 庞志刚 (Zhigang Pei), 张瑜 (Yu Zhang), 王守正 (Shouzheng Wang), 成伟 (Wei Cheng), 刘立辉 (Lihui Liu), 张荣斌 (Rongbin Zhang), 毛延霞 (Yanxia Mao), 温魏 (Wei Wen), 宋肖敏 [Xiaomin Song], 李化敏 [Huamin Li]

查看 [+]

王波 (Bo Wang), 李化敏 (Huamin Li), 赵水 (Shui Zhao), 宋肖敏 (XiaoMin), 温魏 (Wei Wen)

苏州超集

查看 [+]

Blue Yu, Hank Xu, Peace Huang, Leio Wang, Alan Jiang, Mily Zhang, Orange Cheng, Mary Ma, Kavin Yang, Laura Gu, Key Meng, Pucca Li, June Zhang, Eden Zhang, Walk Zhou, Stephen Cang, Nick Fang, Tony Zhong, Ella Huang, Melody Li, Carl Chen, Rocky Cheng, Tomas Shen

查看 [+]

Nick Fang, Tony Zhong, Ella Huang, Melody Li, Carl Chen, Rocky Cheng, Tomas Shen, Walter LiPreferred 优选级别合作伙伴
<有效期至 2018年1月31日>
获得英伟达认证的销售专家有: 获得英伟达认证的技术专家有:

上海兰忆网络科技有限公司

查看 [+]

于天(Tian Yu)

查看 [+]

施志浩(Zack Shi)

联泰集群

查看 [+]

商丘林 (Qiulin Shang), 安天泽 (Tianze An), 李志焱 (Zhiyan Li), 赵振坡 (Zhenpo Zhao), 石建忠 (Jianzhong Shi), 果连伟 (Lianwei Guo), 夏伟 (Wei Xia), 郑心心 (Xinxin Zheng)

查看 [+]

Zhenfeng Liu(刘振峰), Guanliang Ji(吉管良) Wenguang Lu(陆文广), Chenxiang Ji(吉晨翔), Yijie Miao (缪艺杰), Ninan Cui(崔民安)

北京荣联科创科技有限公司

查看 [+]

郑春胜,黄锟,赵培勇,孙超

查看 [+]

郑锋,易鹏

越海扬波

查看 [+]

刘炜 (Wei Liu), 刘聪 (Cong Liu)

查看 [+]

孟凡宇 (Fanyu Meng), 张荣发 (Rongfa Zhang)


 
TESLA GPU 的出厂安装选项*
筛选条件:
地区
经销商类型
系统类型
GPU 插槽最大数量
Tesla GPU
 
 
*请联系我们的合作伙伴获得最新资讯
 
 
&nbsp;